Stadgar

Stadgar för Sällskapet Galärerna

§1. Ändamål

Sällskapet Galärerna är en kulturell förening som har till ändamål att stärka kontakterna inom gruppen civilt anställda vid marina varvs- och industrianläggningar i Stockholms län.

Föreningens verksamhet inriktas mot insamling av berättelser, sägner och förhållanden av historiskt värde från produktionsställen inom Stockholms län; t.ex. Djurgården, Beckholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Muskö, Vaxholm och Horsfjärdenområdet.

Bedriva upplysningsverksamhet gentemot allmänheten om verksamheten inom ovan angivna produktionsställen på den tid det begav sig. Samarbeta med andra föreningar och institutioner med liknande verksamhet för utbyte av information och aktiviteter.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och gåvor.

§2. Medlemskap

Till ordinarie medlem kan person väljas som varit civilt anställd vid någon av marinens varvs- och industrianläggningar inom Stockholms län.

Som stödmedlem kan nära anhörig till ordinarie medlem inväljas i föreningen.

Till extra medlem kan person som varit nära knuten till marinens varvs- och industrimiljöer inväljas, samt person med meriterad erfarenhet och kunskap om fartygs- och varvsproduktion.

Medlem som gjort föreningen synnerliga tjänster kan av styrelsen utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Styrelsen äger rätt att avgöra frågan om nära anhörig.

§3. Organisation

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter varav en är ordförande.
Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år med överlappande
perioder.

Årsmötet väljer ordförande, övriga ledamöters funktion utses av styrelsen.  Styrelsen kan inom sig utse följande ledamöter: vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av ledamöterna är närvarande.

Vid röstförfarande med lika röstetal, gäller den mening som ordförande för föreningen företräder.

Kandidat som nominerats till förtroendepost, äger inte rösträtt i egen sak.

Kommittéer och projektgrupper, tillsätts av styrelsen.

Årsmöte skall normalt hållas under första halvåret, året efter det aktuella verksamhetsåret.

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden förekomma;

 1. Mötet öppnas
 2. Parentation
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av
  1. ordförande för mötet
  2. sekreterare för mötet
  3. två justerare som tillsammans med ordförande skall justera dagens protokoll
 5. Mötets utlysande
 6. Verksamhetsberättelse och årsberättelse
 7. Bokslut för det gångna räkenskapsåret
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår
 11. Styrelsens förslag till medlemsavgift
 12. Val enligt valberednings förslag
  1. ordförande för föreningen ett år
  2. styrelseledamöter två år
  3. en revisor två år och en revisorsuppleant ett år
  4. valberedning om minst två medlemmar på ett år
 13. Behandling av inlämnade motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Skriftlig kallelse till årsmöte meddelas av styrelsen senast fjorton dagar före sammanträdet. Kallelse till möte som inte är årsmöte skall meddelas senast sju dagar före aktuellt sammanträde.

Handling som utfärdas i föreningens namn skall tecknas av ordförande samt ytterligare en styrelseledamot som i förening tecknar firma.

§4. Revisorer och valberedning

För granskning av förenings räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer och en suppleant, revisorer utses på två år med överlappande perioder och suppleant utses på ett år.

Valberedningen skall bestå av minst två ordinarie ledamöter, varav en ledamot utses av årsmötet som sammankallande.  Valberedningen skall till styrelsen lämna skriftligt förslag på funktionärer senast 28 februari. Valberedningens ledamöter får inte ha koppling till styrelsen

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§5. Medlems rättigheter och skyldigheter

Ordinarie medlem är den som fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen.  Medlemsavgiften skall betalas in årligen senast 31 mars. Ordinarie medlem äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.

Extra medlem äger förslags- och yttranderätt.  Stödmedlem äger inte förslags- yttrande- eller rösträtt.

Hedersmedlem äger samma rättigheter som ordinarie medlem.

Medlem äger rätt att lämna skriftlig motion till årsmötet, sådan motion skall vara  styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Styrelsen äger samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.

§6. Uteslutning av medlem

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem:
Om årsavgiften inte betalas inom föreskriven tid
Om särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att avgöra frågan om särskilda skäl.

§7. Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 december före aktuellt årsmöte.

Medlemmarna meddelas förslag om stadgeändring i samband med kallelse till årsmötet.

Årsmötet beslutar, med enkel majoritet, om redovisade förslag till stadgeändring skall antas eller förkastas.

Ändring av stadgar kan ske efter inlämnade förslag enligt ovan och beslutas av årsmötet.

§8. Upphörande av Sällskapet Galärerna

Om förutsättningar eller villkor förändras eller minst 2/3 av medlemmarna så kräver, kan förslag på föreningens upphörande anmälas till styrelsen av föreningens medlemmar i enlighet med regelverket för inlämnade av motion, se § 5 ovan.

Medlemsmöte kan lämna rekommendation om föreningens upphörande.

Årsmötet beslutar om föreningens upphörande och om hur kvarvarande tillgångar fördelas efter det att föreningen upphört.

Ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte med Sällskapet Galärerna 2022-05-18.

Kommentarer inaktiverade.